Polityka prywatności RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB FIZYCZNYCH - UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

https://www.mkrtechnika.eu
 

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informuje się, że:

SPIS TREŚCI:

 1. Dane Administratora

 2. Zakres podmiotowy – kogo dotyczy

 3. Sposób pozyskania danych osobowych

 4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 5. Odbiorcy danych

 6. Czas przechowania danych

 7. Prawo do sprzeciwu

 8. Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych
   


 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

MKR Technika Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kamienna 9, 47-300 Krapkowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258705, NIP:1990055465, REGON: 160082206, zwany dalej jako Administrator. Posiadasz możliwość skontaktowania się z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pisząc na adres e-mail kontakt@mkrtechnika.eu, bądź telefonicznie pod numerem tel.: +48 77 446 76 77.

 1. Zakres podmiotowy Klauzuli informacyjnej:

Niniejsza Klauzula ma zastosowanie do użytkowników serwisu: https://www.mkrtechnika.eu

zwanego dalej Serwisem oraz odbiorców informacji handlowych przesyłanych przez Administratora.

 1. Sposób pozyskania danych osobowych przez Administratora:

Twoje dane osobowe są udostępniane dobrowolnie na formularzu zgłoszeniowym podanym na stronie Serwisu.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności w następujących celach:

 1. w związku ze zwróceniem się do nas z zapytaniem, informacją, ofertą za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu będziemy przetwarzać Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, złożoną ofertę, przedstawioną informację lub inną treść przesłaną przez Ciebie za pomocą formularza (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)

 2. jeśli dojdzie do podjęcia rozmów zmierzających do zwarcia umowy lub dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Tobą a MKR Technika Sp. z o.o., w takim przypadku dane będą przetwarzane w celu odpowiednio zawarcia umowy albo w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

 3. ponadto jako realizację prawnie uzasadnionego interesu a także w zw. z udzieloną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów promocji i marketingu bezpośredniego w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, przesyłając do Ciebie newslettery, informacje o promocjach, nowościach, wydarzeniach a także reklamy produktów i usług objętych naszą ofertą, zaproszenia na szkolenia, akcje promocyjne, udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez lub z udziałem MKR Technika Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 5. prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 6. ewentualnych ustaleń, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 7. w celach objętych odrębnie wyrażonymi zgodami na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 8. w celu organizacji konkursów i akcji marketingowych lub rabatowych, w których weźmiesz udział (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 9. w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 10. w celu realizacji innych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora i jego partnerów w przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


 

 1. Odbiorcy danych

Dla realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania Twoje dane osobowe, możemy przekazać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 1. podmioty obsługujące płatności na rzecz Administratora, gdy dojdzie do zawarcia pomiędzy nami umowy związanej z płatnościami,

 2. firmy przewozowe, kurierskie, transportowe, gdy będziemy wysyłać do Ciebie zamówione towary albo kierować korespondencję pisemną,

 3. dostawcy usług IT i oprogramowania, firmy hostingowe,

 4. doradcy podatkowi, doradcy prawni, podmioty świadczące obsługę księgowo-rachunkową, audytorską,

 5. organy podatkowe, inspekcje, organy lub urzędy państwowe lub samorządowe uprawnione do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa,

 6. ponadto Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów albo gdy odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.


 

 1. Czas przechowywania danych osobowych:

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez następujące okresy – w tym w zależności od celu przetwarzania danych:

 1. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, wyjaśnienia, zajęcia stanowiska lub podjęcia innej reakcji na Twoje zgłoszenie

 2. przez okres zmierzający do zawarcia umowy,

 3. przez okres wykonywania zawartej umowy, w tym przez okres wskazany przepisami prawa uprawniający do realizacji przysługujących na jej podstawie roszczeń i do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez strony umowy – dotyczy danych niezbędnych do zawarcia lub wykonywania umowy,

 4. do czasu zażądania przez Ciebie zmiany lub usunięcia Twoich danych osobowych z zasobów Administratora albo cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody,

 5. do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych - w razie ich przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

 6. w każdym przypadku – przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Administratora obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów i dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

 7. dla celów archiwalnych lub statystycznych – przez okres nie dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu łączącego nas z Tobą stosunku prawnego.

 1. Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu MKR Technika Sp. z o.o. albo gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, iż w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub gdy Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw może zostać zgłoszony telefonicznie, w drodze korespondencji e-mail albo listownie na adres siedziby Administratora – z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1 niniejszej Klauzuli.

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;

 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpośredni – prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na zasadach opisanych wyżej;

 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;

 4. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, masz prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;

 5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

 6. Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż nie zrealizujemy wobec Ciebie działań, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą;

 7. Nie będziemy podejmować na stronach Serwisu zautomatyzowanego profilowania Twoich danych;

 8. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO w zakresie, o którym mowa w pkt. 5 ppkt 6) powyżej.